U bezoekt onze site met een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat de website niet optimaal werkt. Wij raden u aan onze site met een andere browser te bezoeken.

Algemene Voorwaarden

VTN VEILIGHEIDSTECHNIEK NEDERLAND B.V. OSS ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant per 29 augustus 2012 onder dossiernummer 16068373

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 De besloten vennootschap Veiligheidstechniek Nederland BV, gevestigd en kantoorhoudende te Oss, alsmede de
aan haar gelieerde vennootschappen die verwijzen naar de onderhavige voorwaarden of zich hier van bedienen,
zijn gebruiker van deze voorwaarden en zullen hierna worden aangeduid met: “wij” / “ons”.
1.2 Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk onderdeel van alle door ons
gedane aanbiedingen, alle door ons afgesloten overeenkomsten en alle door ons gegeven adviezen.
1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.
1.4 Algemene voorwaarden onder welke benaming ook van onze contractspar tij, hierna telkens aangeduid met
“afnemer”, zijn niet van toepassing en worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk
door ons worden aanvaard.

ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN, TOTSTANDKOMING EN PRIJZEN

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn gebaseerd op eventueel bij de aanvrage verstrekte gegevens en zijn vrijblijvend,
tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn ver vallen is.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand indien een aanbod van ons door de afnemer wordt aanvaard, tenzij wij binnen
vijf dagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de afnemer te kennen geven geen overeenkomst te
willen sluiten, in welk geval ons aanbod rechtmatig geacht zal worden te zijn herroepen.
2.3 Indien een aanvaarding door de afnemer afwijkt van ons aanbod, dan geldt dit als een nieuw aanbod en als een
verwerping van het oorspronkelijke, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten en is
op een zodanige aanvaarding het hierna sub 2.4 bepaalde van toepassing.
2.4 Op basis van een aanbod van de afnemer komt een overeenkomst slechts tot stand indien dit schriftelijk door ons
wordt aanvaard.
2.5 Een aanbod van de afnemer tot het uitvoeren van geringe, een factuur van € 200,00 exclusief BTW niet te boven
gaande ser vice-, onderhoud of reparatiewerkzaamheden, wordt door ons uitgevoerd zonder dat daaraan voorafgaand
een offer te van ons c.q. aanvaarding daarvan door afnemer noodzakelijk is.
2.6 Personeelsleden die geen uitdrukkelijke schriftelijke procuratie hebben, zijn niet bevoegd een overeenkomst
namens ons tot stand te brengen.
2.7 Afbeeldingen en beschrijvingen van zaken in door ons verzonden bescheiden zijn niet bindend ten aanzien van de
constructie en uitvoering van de te leveren zaken.
2.8 Alle opgegeven prijzen gelden voor levering af Oss en zijn excl. Omzetbelasting en excl. Emballage. Wij behouden
ons het recht voor om onder rembours dan wel vooruitbetaling te leveren.
2.9 Emballage wordt, indien noodzakelijk, tegen kostprijs berekend en deze wordt niet teruggenomen. De noodzakelijkheid
van het gebruik van emballage is te onzer beoordeling.
2.10 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende prijzen.
Wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen, b.v. ten gevolge van
verhoging van rechten en/of accijnzen, fabrieksprijzen, arbeidslonen, wijzigingen in valuta etc. hebben wij het
recht deze verhogingen aan de afnemer in rekening te brengen na verloop van drie maanden na het sluiten van
de overeenkomst. Indien wij de overeengekomen prijs voordien wensen te verhogen, heeft de afnemer het recht
de overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke ontbindingsmededeling binnen veer tien dagen nadat wij
kenbaar hebben gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.
2.11 Prijsverhogingen, voortvloeiende uit op mondeling of schriftelijk verzoek van de afnemer verrichte aanvullingen
en/of wijzigingen van de overeenkomst en/of de specificaties van de te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden
zijn integraal voor rekening van de afnemer.

ARTIKEL 3 LEVERING, RISICO EN LEVERING- EN REPARATIETIJDEN

3.1    Tenzij anders overeengekomen worden alle leveringen geacht plaats te vinden te Oss aan ons magazijn /

werkplaats. Het verkochte goed is vanaf het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst voor rekening en risico van de afnemer. Het risico tijdens transpor t vanaf Oss of elders, ook indien franco levering overeengeko- men mocht zijn, is geheel voor rekening van de afnemer. Indien franco levering is overeengekomen strekt onze verplichting niet verder dan tot aflevering van de zaken voor de ingang van het gebouw of het terrein van de afnemer, mits dit met normaal materieel goed bereikbaar is.

3.2    Voor iedere order, ongeacht de hoogte daarvan, wordt door ons een vast bedrag aan handlingkosten bij afnemer in rekening gebracht, welk bedrag op onze website kan worden geraadpleegd.

3.3    Lever tijden en reparatie- en/ of installatieduur worden slechts bij benadering opgegeven en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van de lever tijd of opgegeven reparatieduur kan nimmer aanspraak geven op an- nulering of schadevergoeding van de zijde van de afnemer.

3.4    Indien aflevering/reparatie/installatie niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zijn wij gerechtigd tot deelleveringen en tot een naleveringstermijn van drie maanden. Deze

termijn gaat in op de dag van ontvangst van de schriftelijke ingebrekestelling van de afnemer, doch niet eerder dan daags na afloop van de overeengekomen leveringsdatum.

ARTIKEL 4 BETALING EN ZEKERHEIDSSTELLING

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, moet betaling contant geschieden bij de aflevering van de zaken, resp.
na het verrichten van de diensten, zonder dat enig beroep op verrekening of kor ting kan worden toegestaan. Alle
betalingen moeten geschieden in Nederlands wettig betaalmiddel.
4.2 Wanneer onze vordering niet contant of krachtens de getroffen overeenkomst wordt betaald zijn wij gerechtigd
de vordering te verhogen met een rente van 1% per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is,
waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend, ingaande 30 dagen na factuurdatum
of de overeengekomen betalingsdatum. Wanneer de afnemer na schriftelijke sommatie in gebreke blijft met betalen,
zijn wij bovendien gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten. De buitengerechtelijke
incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van het bedrag der vordering met een minimum van € 250,--. Wij
zijn niet verplicht tot bewijs dat deze kosten door ons zijn gemaakt.
4.3 Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting alsmede in het geval van faillissement,
surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer wordt de afnemer geacht
van rechtswege in gebreke te zijn en hebben wij te onzer keuze het recht zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke
tussenkomst, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schor ten, ofwel de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn, onverminderd
ons recht tot het vorderen van de afnemer van volledige vergoeding van de ten gevolge van de opschor ting of
ontbinding der overeenkomst door ons geleden en nog te lijden schade, kosten en interest. In de genoemde
gevallen is elke vordering welke wij op de afnemer hebben dadelijk en ineens opeisbaar.
4.4 Wij zijn gerechtigd een gedeelte van de prijs en/of anderszins door ons op grond van de overeenkomst gefactureerde
bedragen bij vooruitbetaling te verlangen, dan wel, naar onze keuze, een bankgarantie of anderszins
een zekerheidsstelling te verlangen. Tijdens de uitvoering van een overeenkomst zijn wij gerechtigd de nakoming
van onze verplichtingen op te schor ten, totdat de afnemer op verzoek en ten genoegen van ons zekerheid heeft
gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien
krediet is bedongen. Weigering van de afnemer de verlangende zekerheid te stellen geeft ons het recht de overeenkomst
zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd ons
recht op vergoeding op kosten, interest en schade.
4.5 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente
en ver volgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien de afnemer vermeld dat betaling
betrekking heeft op (een) latere factu(u)r(en).

ARTIKEL 5 EIGENDOMSVOORBEHOUD, PANDRECHT EN RETENTIERECHT

5.1    Zolang wij van de afnemer enig bedrag uit hoofde van de krachtens de gesloten overeenkomst(en) door ons geleverde zaken of door ons verrichte werkzaamheden te vorderen hebben en/of zolang de afnemer eventuele verplichtingen jegens ons wegens niet nakoming van de overeenkomst(en), waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten, niet heeft voldaan, behouden wij de eigendom van de door ons geleverde zaken voor.

5.2    Indien de afnemer nalaat enig uit hoofde van voornoemd ar tikel 5.1 aan ons verschuldigd bedrag terstond te betalen en / of indien de afnemer anderszins enige verplichtingen uit hoofde van voornoemd ar tikel 5.1 jegens ons niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat de afnemer voornoemde verplichtingen niet na zal komen, zijn wij zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond tot ons te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten van terugname zullen ten laste van de afnemer worden gebracht.

5.3    De afnemer is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te ver- vreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.

5.4    De afnemer verplicht zich op ons eerste verzoek de onder eigendom voorbehoud geleverde zaken te merken als ons eigendom en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.

5.5    Wij verschaffen aan de afnemer op het moment dat de afnemer aan al zijn betalingverplichtingen jegens ons zoals vermeld in ar tikel 5.1 heeft voldaan, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van ons, ten behoeve van andere aanspraken die wij op de afnemer hebben. De afnemer zal op eerste verzoek ons zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

5.6    Wij kunnen het recht van retentie uitoefenen op alle zaken waarop de uitvoering van de overeenkomst betrek- king heeft en welke wij in het kader van de overeenkomst feitelijk van de afnemer onder ons hebben, indien de afnemer verplichtingen, samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst of andere overeenkomsten geheel of gedeeltelijk niet nakomt. Dit geldt ook ten aanzien van kosten die wij hebben moeten maken terzake van de zorg die wij ten aanzien van de zaak in acht dienen te nemen.

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Wij zijn slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door de wederpar tij, welke schade het rechtstreeks en
uitsluitend gevolg is van onze grove schuld, met dien verstande dat voor vergoeding wegens toerekenbaar tekor tschieten
dan wel onrechtmatig handelen door ons alleen in aanmerking komt die schade waar tegen wij verzekerd
zijn, dan wel redelijkerwijze, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd hadden behoren te zijn.
6.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfs- en/of stagnatieschade, door welke
oorzaak dan ook ontstaan.
6.3 Ingeval niet tegenstaande de in ar tikel 6.1 en 6.2 ver vatte aansprakelijkheidsuitsluitingen enige aansprakelijkheid
voor directe en/of indirecte schade op ons mocht rusten, dan zal deze in ieder geval beperkt zijn tot maximaal
het netto factuurbedrag van de door ons geleverde zaken of de door ons verrichte werkzaamheden, ten aanzien
waarvan wij schadeplichtig zijn.
6.4 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor een door ons opgegeven bouw- en/ of productiejaar van een door
ons geleverde zaak. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de afwezigheid van eigenschappen van
de door ons geleverde zaken, indien wij die eigenschappen niet uitdrukkelijk hebben toegezegd. Geringe afwijkingen
met de gebruikelijke tolerantie geven de afnemer geen recht op schadevergoeding.
6.5 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten, nalatigheid of opzet van personen in
onze dienst of die wij bij de uitvoering van de overeenkomst betrekken alsmede aanvaarden wij geen aansprakelijkheid
voor schade, veroorzaakt door bij de uitvoering van de overeenkomst door ons gebruikte hulpzaken, zoals
materialen of gereedschappen.
6.6 De afnemer vrijwaar t ons voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen het personeel van de afnemer,
tot vergoeding door ons van alle schade in welke vorm dan ook door derden geleden, welke schade direct of
indirect verband houdt met de door ons geleverde en/ of gemonteerde zaken en met de door onze werknemers
in verband hiermede verrichte werkzaamheden, voorzover deze verder gaan dan de aansprakelijk van ons jegens
de afnemer in gevolge het bepaalde in deze algemene voorwaarde.
6.7 Wij zullen nimmer aansprakelijk zijn voor het naleven van veiligheidsvoorschriften dan wel andere specifieke voorschriften
welke gelden ten aanzien van de door ons te leveren zaken ter plaatse waar de zaken zullen worden
opgesteld en/ of gebruikt.
6.8 Adviezen en gegevens met betrekking tot de te leveren zaken, alsmede aanwijzingen tot het gebruik daar van,
worden door ons naar beste weten verstrekt. Wij zijn echter nimmer gehouden tot vergoeding van direct of
indirect door de afnemer of diens personeel geleden schade, ontstaan door de door ons verstrekte adviezen en/
of gegevens en/of gebruiksaanwijzingen.
6.9 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor tekor tschieten in de nakoming van een overeenkomst en/of
onrechtmatig handelen, in geval dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid door ons niet voorziene
verwerkingsmoeilijkheden, voortvloeiend uit de aard en/of ondeugdelijkheid van de door afnemer in het kader
van de overeenkomst aan geleverde zaken. De afnemer is gehouden ons op bijzonderheden met betrekking tot
de door hem aangeleverde zaken te wijzen. Voorts aanvaarden wij geen aansprakelijkheid indien zaken worden
ver vaardigd conform de instructies van de afnemer.
6.10 Iedere vorderingsrecht van de afnemer en/of derden jegens ons ver valt één jaar na aflevering van de geleverde
zaken dan wel na beëindiging van de uit te voeren werkzaamheden.

ARTIKEL 7 MONTAGE EN REPARATIE

7.1    Wij brengen voor het ter beschikking stellen van monteurs of ander personeel in rekening alle werk- en reisu- ren benevens alle extra kosten volgens het bij ons geldende tarief. Dit tarief is op aanvraag verkrijgbaar.

7.2    Alle benodigde hijs- en transpor tmiddelen, stellages en ander gereedschap dient door de afnemer gratis ter beschikking te worden gesteld.

7.3    Extra wachttijden van ons personeel in verband met het niet tijdig gereed zijn van door de afnemer te verzorgen werkzaamheden of door het niet aanwezig zijn van door de afnemer ter beschikking te stellen hulpmiddelen zul- len wij in rekening brengen.

ARTIKEL 8 GARANTIE EN RECLAME

8.1    Op geleverde gebruikte zaken wordt door ons geen garantie verstrekt.

8.2    Voor geleverde zaken met fabrieksgarantie gelden uitsluitend de door de fabriek of impor teur gestelde garantie- bepalingen. Voor door ons zelf geproduceerde zaken garanderen wij voor de duur van 6 maanden, te rekenen vanaf de dag der aflevering dat, uitgaande van de terzake overeengekomen specificaties, de geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik. Op door ons gedane reparaties geven wij deze garantie voor de duur van 3 maanden, te rekenen vanaf de dag der aflevering.

8.3    Onze aansprakelijkheid onder de garantie beperkt zich tot gehele of gedeeltelijke gratis herlevering van vervan- gende onderdelen dan wel, te onzer keuze, reparatie van defecte onderdelen.

Demontage en/of montage van nieuwe onderdelen zijn niet voor onze rekening.

De met de montage en/of reparatie gepaard gaande reisuren alsmede de met de garantie verbandhoudende reis- en verblijfskosten komen steeds voor rekening van de afnemer.

8.4    Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onder- houd en/of gebruik, of die welke zich voordoen na wijziging of reparaties door derden van (gedeelten van) door ons geleverde zaken blijven buiten de garantie.

8.5    De garantie geldt slechts indien de afnemer aan al zijn verplichtingen, welke dan ook, heeft voldaan. Het beweer- lijk niet nakomen door ons van onze reparatieverplichtingen ontslaat de afnemer niet van zijn verplichtingen die voor hem voor tvloeien uit enige met ons gesloten overeenkomst.

8.6    Eventuele reclames, zowel met betrekking tot levering van zaken als met betrekking tot verrichte reparaties, als met betrekking tot factuurbedragen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken resp. het verrichten van de reparaties, resp. na ontvangst van de facturen schriftelijk bij ons te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft.

8.7    Ieder recht van reclame vervalt indien de hier genoemde termijn niet in acht genomen wordt en indien ons niet de gelegenheid wordt gegeven klachten zonodig ter plaatse op hun gegrondheid te onderzoeken. Bij niet inacht- neming van de in lid 6 genoemde termijn wordt de afnemer dan ook geacht de prestatie van ons onvoorwaarde- lijk als juist te hebben aanvaard.

8.8    Niet zichtbare gebreken dient de afnemer binnen acht dagen na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen één jaar schriftelijk in te dienen.

8.9    Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat of afwerking leveren geen grond tot reclame op.

8.10   Reclames, waaronder begrepen reclames t.a.v. onze garantieverplichtingen, geven de afnemer nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schor ten.

ARTIKEL 9 ANNULERING

Annulering door de afnemer van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met onze toestemming. Indien
wij akkoord gaan met de annulering, is de afnemer aan ons een schadevergoeding verschuldigd van tenminste
25% van hetgeen de afnemer bij uitvoering van de overeenkomst aan ons zou moeten hebben voldoen.

ARKIKEL 10 INTELLECTUELE / INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN EN GEHEIMHOUDING

10.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behouden wij alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten
met betrekking tot de door ons geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden, waaronder begrepen auteurs-,
octrooi-, merken- en modellenrechten op al onze ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers van gegevens of
andere informatie, offer tes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes etc. Wij kunnen te allen tijden teruggave
daar van verlangen.
10.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het de afnemer niet toegestaan de in het voorgaande lid vermelde
zaken te kopiëren, aan derden te tonen en/of ter beschikking te stellen en/of op enigerlei andere wijze daarvan
gebruik te maken, openbaar te maken of derden in staat te stellen daar van gebruik te maken.
10.3 De afnemer verplicht zich tot geheimhouding van door ons aan haar ter beschikking gestelde vertrouwelijke
informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan het in dit ar tikel vermelde alsmede
onze bedrijfsgegevens. De afnemer verplicht zich haar personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering
van deze overeenkomst, een door ons direct afdwingbare, zelfde geheimhoudingsverplichting op te leggen.

ARTIKEL 11 OVERMACHT

11.1   Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor ons ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, hebben wij het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering der overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schor ten, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel geleverde zaken en/ of terzake van de wel door ons uitgevoerde werkzaamheden. Gedurende de opschor tingstermijn zijn wij bevoegd en aan het einde daarvan zijn wij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

11.2   Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van ons waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om welke reden dan ook ingebreke blijven met aflevering door onze eigen leveranciers, stakingen, uitsluitingen, machinebreuk, verstoring van energievoorzieningen, maatregelen van overheidswege alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadigingen bij transpor t etc.

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

12.1   Op de met ons gesloten overeenkomsten is met inachtneming van deze voorwaarden uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2   De toepasselijkheid van de Eenvormige Wet betreffende internationale koop van roerende en lichamelijke zaken is uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3   Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van met ons gesloten overeenkomsten, dan wel van nadere overeen- komsten welke daarvan het gevolg zijn, dan wel die ontstaan naar aanleiding van door ons gedane aanbiedingen, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te ’s-Her togenbosch, tenzij wij een andere rechter mochten addiëren.

Hulp of advies nodig?
We staan 24/7 voor u klaar met een team van specialisten. Stuur een chatbericht of neem contact met ons op via:
Wilt u liever teruggebeld worden door een specialist?

Laat uw gegevens achter en onze specialisten nemen zo snel mogelijk contact met u op. 

Onze werkuren zijn tussen 08:30 - 17:00.

Scroll to top